Actievoorwaarden ‘Met Tefal op stoom’

Versie 22-3-2013

Artikel 1 Algemeen

 • 1.Deze Actievoorwaarden (hierna: de “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de ‘Met Tefal op stoom actie’ (hierna: de “Actie”) die Groupe SEB B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Generatorstraat 6, 3903 LJ Veenendaal, organiseert van 1 mei 2013 tot en met 30 juni 2013.
 • 2. Deelnemers aan de Actie verklaren door hun deelname aan de Actie akkoord te gaan met de Actievoorwaarden die ook te vinden zijn via www.mettefalopstoom.nl.
 • 3. Tefal behoudt zich te allen tijde het recht voor om de Actie, eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de Actievoorwaarden en/of de actieproducten/ prijzen te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers.
 • 4. De Actie begint op 1 mei 2013 en eindigt op 15 juni 2013 (hierna de ‘ Actieperiode’).
 • 5. Vragen en/of klachten met betrekking tot deze Actie, kunnen gericht worden aan tefalopstoom@groupeseb.com

Artikel 2 Actie uitleg

Met Tefal kun je GRATIS de nieuwste stoomgeneratoren testen bij jou thuis. Schrijf je in op de ’mettefalopstoom.nl’ website en wellicht word je geselecteerd om deel te nemen aan deze actie. 250 deelnemers worden geselecteerd. Indien je wordt geselecteerd om deel te nemen kun je een testexemplaar met typenummer GV8930 of GV8960 een week proberen om deze vervolgens door te sturen naar de volgende geselecteerde tester. Gedurende 5 weken dat de actie loopt zal elk product 5 keer een andere gebruiker kennen. In totaal zijn 50 producten beschikbaar. Belangrijk is om de producten door te sturen naar de volgende tester. De laatst geselecteerde tester wordt verzocht het product naar Tefal te retourneren.

Artikel 3 Actie wijze

 • 1. Voor de producten en deelname geldt Vol=Vol! .
 • 2. Elke deelnemer wordt door ons op de hoogte gesteld dat het product onderweg is middels een email.
 • 3. Elke product zal begeleid worden van een gebruiksaanwijzing en instructies wat te doen bij een defect product.
 • 4. Aan het einde van de testperiode ontvangt men een enveloppe met de gegevens van de nieuwe tester. De enveloppe bevat de NAW gegevens alsmede voldoende porto om het product door te sturen. Het is dus verreist om het product bij een postkantoor af te geven.
 • 5. Na afloop van de testperiode wordt elke deelnemer geacht zijn/haar bevindingen te delen middels het invullen van een online enquete formulier dat gedeeld zal worden op de ‘mettefalopstoom.nl’actiesite.

Artikel 4 Deelname

 • 1. Deelname aan deze Actie kan alleen gedurende de actieperiode.
 • 2. Deelname aan deze Actie staat open voor een ieder die gedurende de actie in Nederland woont.
 • 3. Deelnemers jonger dan 16 jaar verklaren door hun deelname schriftelijke toestemming van (een) ouder(s) te hebben verkregen voor hun deelname aan de Actie. Deelnemers zullen deze toestemming op het eerste verzoek van Tefal schriftelijk tonen.
 • 4. Er zijn geen communicatiekosten verbonden aan deze Actie.
 • 5. Tefal mag elke deelnemer diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten indien de betreffende deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze Actievoorwaarden (of hiervan bij Tefal het vermoeden bestaat), of onvolledige, onjuiste, of misleidende gegevens verstrekt, of informatie inzendt die in strijd is met de wet, of anderszins onrechtmatig handelt jegens Tefal of derden.
 • 6. Deelname is uitgesloten voor werknemers en inwonende partners en/of familie van werknemers van Tefal en van de door Tefal ingeschakelde hulppersonen ten behoeve van de uitvoering van deze actie.

Artikel 5 Gebruik gegevens

 • 1. Deelnemers dienen als voorwaarde voor hun deelname juiste en volledige NAW gegevens te verstrekken. Incorrecte of onvolledige inzendingen worden niet in behandeling genomen.
 • 2. Tefal zal alle persoonsgegevens die zij verkrijgt in het kader van deze Actie vertrouwelijk en conform de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens behandelen.
 • 3. Door deelname aan de Actie geeft de deelnemer Tefal toestemming zijn persoonsgegevens te gebruiken voor communicatie in het kader van de Actie, zoals (maar niet beperkt tot) het informeren van testers.
 • 4. De door deelnemers verstrekte NAW-gegevens worden ten behoeve van Tefal verzameld door derde.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

 • 1. Tefal, de door haar ingeschakelde hulppersonen, en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit, of op enige andere wijze verband houdt met de Actie en/of de door Tefal ter beschikking gestelde prijzen.
 • 2. Ondanks de grootst mogelijke zorg die Tefal aan het beheer van haar website(s) en de organisatie van de Actie besteedt, is het mogelijk dat de verstrekte en/of weergegeven informatie onvolledig of onjuist is. Druk-, spel-, zetfouten of andere vergelijkbare fouten in door Tefal openbaar gemaakt materiaal, van welke aard dan ook, kunnen Tefal niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor Tefal in het leven roepen.

Artikel 7 Slotbepalingen

Tefal is een geregistreerd merk van Groupe SEB. De deelnemer zal deze Actievoorwaarden of delen daarvan niet verveelvoudigen dan wel publiceren zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Tefal.

Artikel 8 Diversen

 • 1. Op deze voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.
 • 2. Alle producten zijn en blijven eigendom van Tefal en worden slechts in bruikleen gegeven. Bij diefstal of verduistering zal aangifte worden gedaan bij de Politie.
 • 3. Tefal zal met betrekking tot onderhavige Actie in overeenstemming handelen met de “Gedragscode promotionele kansspelen”, die in werking is getreden op 1 januari 2006.
 • 4. Tefal zal eventueel verschuldigde kansspelbelasting afdragen.

WELKOM OP DE ‘MET TEFAL OP STOOM’ WEBSITE

Omdat er verschillende soorten textiel bestaan zijn meerdere combinaties van stoom en temperatuur wenselijk om een perfect strijkresultaat te bereiken. Daarom introduceert Tefal de ONE TOUCH Smart Technology: de perfecte combinatie van temperatuur en stoom voor iedere soort stof, met slechts één simpele druk op de knop!

© 2013 Mettefalopstoom.nl